Faroese salmon farming giant Bakkafrost is taking to the skies on